Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

De Elektrieker

Your business tagline

Algemene Voorwaarden De Elektrieker

1.Toepssingsgebied

Onderhavig algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan met en door ons alsook de uitvoering en de betaling van al onze goederen en prestaties. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten . Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan tenzij deze afwijking uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven dokument uitgaande van onze zaakvoerder.

2.Offertes en Prijs

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn pas gebonden nadat een opdracht door ons aanvaard of bevestigd is. Door de enkele aanvaarding door een mogelijke klant komt geen overeenkomst tot stand. Offertes zijn steeds een maand geldig vanaf de offertedatum. Alle Prijzen zijn exclusief BTW. In deze prijzen zijn niet inbegrepen elektriciteit , water en parkeergelegenheid. Deze dienen door de klant te worden voozien en bekostigd. De goederen en prestaties worden gefactureerd zoals speciefiek bepaald in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder is bepaald worden deze als volgt gefactureerd: 40% van de totale prijs voorafgaandelijk aan de te leveren prestaties. Vervolgens naargelang de levering van goederen en de vooruitgang van de werken . De facturen zijn steeds contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel tenzij anders op de factuur staat vermeld en dit binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum.

3.Uitvoering en Levering

Uitvoering- en leveringstermijnen worden enkel ter inlichting vrij gegeven en zijn geenszinds bindend. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak ook geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding noch op niet nakoming van enige verplichting welke uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeit.

4.Annulering opdracht/overeenkomst

Bij het aangaan van een overeenkomst verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele anulatie van een opdracht door de klant is deze een forfaitaire vergoeding beschuldigd ten belope van 40% van het totale bedrag. Ongeacht ons recht om hogere werkelijk geleden schade te vorderen.

5.Afwijking van de opdracht/ meer werken

Meerwerken d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijke vastgestelde opdracht worden steeds uitgevoerd aan daguren en tariefprijs van de gebruikte materialen. De klant heeft zich voorgaandelijk geinformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de opdracht/overeenkomst noodzakelijk of wenselijk zijn kunnen we zonder prijsaanpassing de uitvoering van de werkzaamheden wijzigen doch zulks enkel indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat afwijkingen noodzakelijk zijn en dat deze afwijkingen gepaard gaan met een prijsaanpassing zal deze aanpassing geschieden in gezamelijk overleg en schriftelijk worden bevestigd.

6.Klachten

Elke klacht i.v.m. de inhoud van een factuur dient schriftelijk te worden gemeld aan ons binnen de 7 dagen na verzending van de factuur. Elke klacht aangaande geleverde goederen en/of verstrekte prestaties dient schriftelijk naar ons te worden gemeld binnen de 7 dagen na levering of na de dag dat de prestaties werden verricht. De vooropgestelde termijn geldt op straffe van onontvankelijkheid . De klacht dient steeds via angetekende zending te gebeuren en dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij de betaling van een factuur zelfs bij een deelbetaling worden de geleverde goederen en/of prestaties geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door de klant wat betreft de prijs alsook wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend de factuur,prestaties of goederen binnen de bovenvermelde termijn.

7.Risicobeperking

Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover er wordt bewezen dat wij een zware fout of zware nalatigheid hebben begaan. In geval van opzet of indien wij een verbintenis niet hebben uitgevoerd die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare rechtstreeks en persoonlijke schade die de klant lijdt met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade . In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag voorzien in de overeenkomst , hoogstens tot het bedrag voorzien in de hiertoe door ons afgesloten verzekeringspolis.

8.Oermacht

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze hoofde en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken , bemoeilijken of vertragen zoals ondermeer maar niet beperkt tot ongevallen , brand(gevaar), stakingen , uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw,storm,overvloedig regenval., uitzonderlijk verkeershinder , het niet toelaten van het uitvoeren op de werf door andermans verantwoordelijkheid , het niet tijdig kunnen verkrijgen van materiaal enz. Ingeval van overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort worden gedurende de periode van overmacht. De Partij die schade lijdt kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

9.Opschorting of ontbinding overeenkomst

Indien de klant een van haar essentiële verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt zoals de betaling van de facturen of het niet klaarzetten van de werf voor onze werkzaamheden of hiertoe gegronde vrees bestaat, zoals o.m. bij kennelijk onvermogen,faillisement, WCO of CSR behouden wij ons het recht voor om ofwel de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld en/of nakoming van de betreffende verplichting ofwel om de overeenkomst zonder rechtelijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte . in beide gevallen is de klant gehouden in de betaling van 40% van het totale bedrag of de eventueel hogere werkelijk geleden schade . Schadevergoedingen hier dientegevolge zijn door de klant nooit opeisbaar.

10.Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot wanneer de rekening volledig vereffend is . De ten behoeve van de opdracht ingezette materialen en bedrijfsmiddelen blijven onze eigendom ook al zijn deze bij de klantr voorlopig gestockeerd.

11.Wanbetaling

Bij niet betaling binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum is automatisch zonder ingebrekestelling en van rechtswege een verhogingsbeding verschuldigd wegens wanbetaling ten bedrage van 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 200,00 euro onvermindert het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade . Tevens is een conventionele verwijlinterest verschuldigtd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling. Bij niet tijdig betalen van een factuur zullen ook de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar worden.

12. Bevoegdheid

Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Menen bevoegd en desgevallend het Vredegerecht van het Kanton Menen.

Het Belgisch recht is steeds van Toepassing.